Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Głogowskiego i jego jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Powiat Głogowski ogłasza przetarg

 • Adres: 67-200 Głogów, Sikorskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 767 282 801, , fax. 767 282 817
 • Data zamieszczenia: 2020-09-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Głogowski
  Sikorskiego 21
  67-200 Głogów, woj. dolnośląskie
  tel. 767 282 801, , fax. 767 282 817
  REGON: 39065211100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.glogow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Głogowskiego i jego jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Głogowskiego i jego jednostek organizacyjnych (wymienionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – zał. nr 7) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 833 ze zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. (12 miesięcy). 2.Warunkiem rozpoczęcia dostaw jest skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy. Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych zgodnie z obowiązującymi przepisami standardach jakościowych – ustawa z dnia 10.04.2019r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2019r. poz. 755) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, określające parametry techniczne energii elektrycznej. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 7 do SIWZ a także w Załączniku nr 6 do SIWZ – Istotnych postanowieniach umowy. 4.Zakres zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej do Punktów Poboru En. Elektrycznej (PPE) wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). 5.Szacowany wolumen energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wynosi 1 540,404 MWh. Łączna ilość PPE wynosi 46 szt. 6.W wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie zawarta 1 umowa obejmująca dostawę energii elektrycznej do 46 Punktów Poboru En. Elektrycznej wyszczególnionych w załączniku nr 7. Faktury będą wystawiane i wysyłane dla każdego podmiotu / jednostki organizacyjnej (ODBIORCY) osobno. 7.Określone przez Zamawiającego prognozowane zużycie energii ma charakter jedynie orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości i nie jest jednocześnie graniczną ilością jej zakupu. 8.Przedmiot zamówienia nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem, opomiarowaniem i jakością energii wchodzących w zakres odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej przez Odbiorcę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 9.Wyłoniony Wykonawca przygotuje, wypełni i wyśle poprzez właściwą platformę wymiany informacji (należącą do lokalnego OSD) zgłoszenia sprzedaży energii elektrycznej (oraz w imieniu Zamawiającego zgłosi potrzebę zawarcia nowych umów na dystrybucję en. elektrycznej) na wszystkie Punkty Poboru Energii Elektrycznej (Załącznik nr 7 do SIWZ) do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (TAURON Dystrybucja S.A.) – w celu uzyskania pozytywnej ich weryfikacji na dzień 01.01.2021r. W tym celu Wykonawca przygotuje również stosowne pełnomocnictwo/pełnomocnictwa (w ciągu 2 dni od zawiadomienia Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawcy), które przedłoży Zamawiającemu do podpisu. W przypadku negatywnej weryfikacji któregoś Punktu Poboru Energii Elektrycznej Wykonawca powiadomi niezwłocznie (7 dni liczone od momentu, gdy zgłoszenie umowy sprzedaży otrzyma status „negatywny”) o tym Zamawiającego wraz z podaniem przyczyny negatywnej weryfikacji. Po ustaleniu Zamawiającego z Wykonawcą przyczyn negatywnej weryfikacji, Wykonawca zgłosi umowę sprzedaży powtórnie do Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium Zamawiający ustalił: 17 280,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada: 1)aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz 2)obowiązującą Generalną Umowę Dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD działającym na terenie Powiatu Głogowskiego;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Kompletna oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: a)wypełniony formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,; b)wypełniony Formularz cenowy – załącznik nr 1a do SIWZ, c)oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. d)zobowiązanie wymagane postanowieniami pkt 5.3.2. SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; e)w przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy występują inne osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CeiDG) do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodnośc z oryginałem; f)pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo; g)dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach