Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Lądek-Zdrój oraz jednostek organizacyjnych

Gmina Lądek Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 57-540 Lądek-Zdrój, ul. Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 117 850, , fax. 748 147 418
 • Data zamieszczenia: 2019-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lądek Zdrój
  ul. Rynek 31
  57-540 Lądek-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 748 117 850, , fax. 748 147 418
  REGON: 89052355600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ladek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Lądek-Zdrój oraz jednostek organizacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego. 2. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.), z godnie z obowiązującym i rozporządzeniami do ww. u stawy oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145 z późn zm.). 3. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi kompleksowej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączone są obiekty Zamawiającego, umożliwiającej świadczenie usługi kompleksowej dla obiektów objętych niniejszym zamówieniem. Zamawiający informuje, że OSD dla PPE objętych zamówieniem jest: • TAURON DYSTRYBUCJA SA 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SI WZ. 5. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej dla poszczególnych grup taryfowych w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w obiektach Zamawiającego wynosi 1 191 612 kWh załącznik nr 2 do SIWZ. Zakres zamówienia zawiera się w kwocie powyżej 30 tys. euro a poniżej progów unijnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnił ten warunek, jeżeli ten wykaże, że posiada: • koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2019 poz. 755 t.j. z późn. zm.), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ustawy Prawo energetyczne oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 poz. 1145 z późn. zm.) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną na czas wykonywania umowy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy, pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach