Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Siennica Różana w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Gmina Siennica Różana ogłasza przetarg

 • Adres: 22-304 Siennica Różana, Siennica Różana
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 759 281 , fax. 825 759 900
 • Data zamieszczenia: 2021-11-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siennica Różana
  Siennica Różana 1
  22-304 Siennica Różana, woj. lubelskie
  tel. 825 759 281, fax. 825 759 900
  REGON: 11019792500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siennica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Siennica Różana w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Siennica Różana w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.” na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020, poz. 833 ze zmianami) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Zakres zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ zarządzanych przez: • Gmina Siennica Różana, Siennica Różana 265A, 22-304 Siennica Różana W wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie zawarta jedna umowa kompleksowa obejmujących dostawę energii elektrycznej do do punktów poboru energii elektrycznej wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem, opomiarowaniem i jakością energii wchodzących w zakres odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej przez Odbiorcę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnej. Operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) działającym na terenie Zamawiającego jest PGE Dystrybucja S.A.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach