Przetargi.pl
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA NADLEŚNICTW I BIURA REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W TORUNIU

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Mickiewicza 9
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6584348, 6564334 , fax. 056 6224407
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
  ul. Mickiewicza 9 9
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6584348, 6564334, fax. 056 6224407
  REGON: 87052998800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA NADLEŚNICTW I BIURA REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W TORUNIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część Specyfikacji. Zamówienie obejmuje sprzedaż energii w okresie od 1 swtycznia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 090000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.torun.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach