Przetargi.pl
„Dostawa energii elektrycznej ”.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp.z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 59-100 Polkowice, Dąbrowskiego 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 79 8462911 , fax. +48 79 8462960
 • Data zamieszczenia: 2022-12-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp.z o.o.
  Dąbrowskiego 2
  59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. +48 79 8462911, fax. +48 79 8462960
  REGON: 390558659
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa energii elektrycznej ”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującym przepisami, standardami jakościowymi Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r, Prawo energetyczne ( tj. Dz,U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm ) zwana dalej ustawą PE oraz przepisami wykonawczymi w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Prognozowane zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie trwania umowy wynosi 565 387 kWh.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach