Przetargi.pl
Dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 13-200 Działdowo, ul. Leśna 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (023) 6972653 , fax. (023) 6972653
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Leśna 1 1
  13-200 Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (023) 6972653, fax. (023) 6972653
  REGON: 00031017200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-dzialdowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych. CPV: 33.18.32.00-8; 33.18.31.00-7; 33.69.71.10-6,33.18.30.00-6;33.14.10.00-0 Przedmiot zamówienia określony jest szczegółowo w załączniku nr 1 do oferty specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i nieodpłatnie użyczyć kompletne, niezbędne instrumentarium służące do zakładania i usuwania implantów ortopedycznych oraz użyczyć instrumentarium i napędy ortopedyczne akumulatorowe. Wymagane jest również dostarczenie instrukcji mycia, dezynfekcji i sterylizacji instrumentarium. Instrumentarium będzie (będą) w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres trwania umowy. Wykonawca zobowiązuje się do konserwacji, napraw lub wymiany użyczonego instrumentarium i napędów w ciągu 5 dni. Instrumentarium Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą. Instrumentarium będzie umożliwiać wykonywanie tuneli o wymiarach ? 7 mm - 16 mm. Wykonawca nieodpłatnie składa w depozyt na Bloku Operacyjnym Zamawiającego endoprotezy/implanty ortopedyczne w ilości co najmniej jednego kompletu w każdym rozmiarze (jeden typoszereg). Wykonawca wyraża zgodę na używanie przez Zamawiającego endoprotez/implantów ortopedycznych, zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331832008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz-dzialdowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach