Przetargi.pl
Dostawa elektrycznego, samojezdnego podnośnika przegubowo-teleskopowego

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 61-827 Poznań, al. Marcinkowskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 530 813 , fax. 618 530 842
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
  al. Marcinkowskiego 11
  61-827 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 530 813, fax. 618 530 842
  REGON: 30214486300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.odpady.poznan.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Prawa Handlowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 3 b Ustawy Pzp

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa elektrycznego, samojezdnego podnośnika przegubowo-teleskopowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektrycznego, samojezdnego podnośnika przegubowo-teleskopowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ. Maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji 2019, wolna od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych. Transport maszyny na teren Zamawiającego tj. Biokompostownii w Poznaniu (ul. Meteorytowa 3) pokrywa Wykonawca. Wykonawca przeprowadzi szkolenie/instruktaż operatorów maszyny oraz obsługi technicznej maszyny dla max. 13 osób. Termin zostanie uzgodniony na etapie realizacji umowy. Szkolenie odbywać będzie się na terenie Zamawiającego tj. Biokompostownii w Poznaniu (ul. Meteorytowa 3) Gwarancja producenta na maszynę wraz akumulatorami wynosząca co najmniej 3 lata tj. 36 miesięcy. Serwis gwarancyjny powinien odbywać się w miejscu postoju maszyny, jeżeli jest konieczny transport do siedziby autoryzowanego serwisu, koszt transportu pokrywa Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42410000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (dokument składany wraz z ofertą, o ile dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach