Przetargi.pl
Dostawa echokardiografu - sztuk 1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 87-500 Rypin, ul. 3 Maja
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 2308723 , fax. 54 2308729
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. 3 Maja 2
  87-500 Rypin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 2308723, fax. 54 2308729
  REGON: 91085839400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozrypin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa echokardiografu - sztuk 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż aparatu medycznego echoradiografu na potrzeby poradni kardiologicznej w SP ZOZ w Rypinie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33112340-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przytoczonego poniżej art. 24 ust. 1 ustawy Pzp , 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przytoczonego poniżej art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp: „w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm)”, 3) spełniają warunki określone w art. 22, ust. 1b ustawy, dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie konkretyzuje w tym zakresie żadnych warunków,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga złożenia dokumentu wystawionego przez producenta (np. instrukcja obsługi, katalog itp. w języku polskim ) potwierdzające spełnienie warunków tj. parametrów technicznych każdego urządzenia . Każdy parametr musi zostać oznaczony w załączonym dokumencie .( należy zaznaczyć, którego parametru dotyczy opis), deklaracja zgodności, formularz ofertowy, załącznik parametrów technicznych , załącznik nr 5 do SIWZ w zakresie adresów i kosztów pogwarancyjnych i gwarancyjnych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach