Przetargi.pl
Dostawa dwóch zestawów ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy

Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 498 400
 • Data zamieszczenia: 2019-03-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
  ul. Glinki 86
  85-861 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 498 400
  REGON: 90585370000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sppsp.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa dwóch zestawów ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę dwóch zestawów ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy zgodnie z charakterystyką przedstawioną w załączniku nr 6a i 6b do SIWZ. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części, jednocześnie dopuszcza możliwość składnia ofert częściowych: część I – pierwszy zestaw ratowniczych narzędzi hydraulicznych część II – drugi zestaw ratowniczych narzędzi hydraulicznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35110000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Na I część przetargu - 2 000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) Na II część przetargu - 2 000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) Konto bankowe: NBP o/o Bydgoszcz nr: 40 1010 1078 0091 4613 9120 0000. Wykonawca, który złoży oferty na dwie części przetargu musi wpłacić 4 000,00 zł. wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji. Wymagany oryginał dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach