Przetargi.pl
Dostawa dwóch łodzi typu RIB i montaż silników

Centrum Żeglarskie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-800 Szczecin, Ul. Przestrzenna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 46 00 844; 46 00 845 , fax. 91 46 00 391
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Żeglarskie
  Ul. Przestrzenna 19
  70-800 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 46 00 844; 46 00 845, fax. 91 46 00 391
  REGON: 39229268600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrumzeglarskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa dwóch łodzi typu RIB i montaż silników
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch gotowych do użycia łodzi typu RIB wraz z wyposażeniem dla potrzeb Centrum Żeglarskiego w Szczecinie. Zamówienie obejmuje montaż na tych łodziach dwóch silników dostarczonych przez Zamawiającego, po jednym silniku na każdej łodzi. Łodzie powinny różnić się kolorem tuby. 1) długość całkowita łodzi: od 5,2 do 5,65 m – zgodnie ze świadectwem klasy łodzi; 2) liczba niezależnych komór wypornościowych – min 5; 3) szerokość całkowita: od 2,2 m do 2,4 m – zgodnie ze świadectwem klasy łodzi; 4) ładowność: min 700 kg, min. 6 osób – zgodnie ze świadectwem klasy łodzi; 5) masa łodzi bez silnika i wyposażenia: do 400 kg;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34521400-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych ) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego 95 1020 4812 0000 0102 0154 1291 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - do Centrum Żeglarskie, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin, BUDYNEK ADMINISTRACJA, pokój 110, 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika. 5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia: 1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. 6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie beneficjenta gwarancji/poręczenia – Gminy Miasto Szczecin, zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 9, bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy. 8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 9. Zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 4a lub 5 ustawy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 13. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium wniesione w pieniądzu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach