Przetargi.pl
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, a także materiałów, odczynników i testów laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ogłasza przetarg

 • Adres: 59-700 Bolesławiec, Aleja Tysiąclecia 30
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu
  Aleja Tysiąclecia 30
  59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie
  REGON: 000294190
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, a także materiałów, odczynników i testów laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PAKIET nr 1. Sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku i do poboru krwi- system otwarty. Szczegóły w załączniku nr 1 (część B) do SWZ.PAKIET nr 2. Analityka ogólna, testy na obecność środków psychoaktywnych, inne testy. Szczegóły w załączniku nr 1 (część B) do SWZ.PAKIET nr 3. Elektrolity (analizator jonoselektywny AVL 9180 Na+ K+ Li+ ). Szczegóły w załączniku nr 1 (część B) do SWZ.PAKIET nr 4. Podciśnieniowy sprzęt do poboru krwi - system zamknięty (dzierżawa + materiały eksploatacyjne). Szczegóły w załączniku nr 1 (część B) do SWZ.PAKIET nr 5. Koagulologia. Szczegóły w załączniku nr 1 (część B) do SWZ.Pakiet nr 6. Biochemia kliniczna (Dzierżawa + materiały eksploatacyjne). Szczegóły w załączniku nr 1 (część B) do SWZ.Pakiet nr 7. Immunodiagnostyka (z dzierżawą analizatora). Szczegóły w załączniku nr 1 (część B) do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach