Przetargi.pl
Dostawa drobnego sprzętu do chromatografii

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ogłasza przetarg

 • Adres: 20708 Lublin, ul. Pielęgniarek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7434272 do 75 , fax. 817 434 686
 • Data zamieszczenia: 2018-04-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
  ul. Pielęgniarek 6
  20708 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 7434272 do 75, fax. 817 434 686
  REGON: 29314300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wsselublin.bip.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa będąca podmiotem leczniczym

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa drobnego sprzętu do chromatografii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa drobnego sprzętu do chromatografii - 11 pakietów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38432200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. uzupełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1), 2. uzupełniony formularz asortymentowo – cenowy ( załącznik nr 2 ) 3. oświadczenie o braku wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3) 4. pełnomocnictwo - w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę(y) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, Pełnomocnictwo musi być w oryginale lub kserokopia pełnomocnictwa - potwierdzona notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach