Przetargi.pl
Dostawa domków wystawienniczych wraz z montażem i demontażem.

Miasto Racibórz ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, ul. Stefana Batorego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 327 550 710 , fax. 327 550 725
 • Data zamieszczenia: 2019-02-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Racibórz
  ul. Stefana Batorego 6
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 327 550 710, fax. 327 550 725
  REGON: 27625839700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipraciborz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa domków wystawienniczych wraz z montażem i demontażem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. dostawa 20 jednakowych domków wystawienniczych wykonanych z drewna, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, wraz z transportem na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Miasta Racibórz, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dt. pkt 1.1 zawiera zał. nr 5 do SIWZ – projekt budowlany, przedmiar robót (poglądowo). 1.2. montaż i demontaż domków wystawienniczych wraz z transportem z miejsca magazynowania na terenie miasta Racibórz na miejsce jarmarku wg. poniższego harmonogramu: W 2019 roku: a) Jarmark Wielkanocny - miejsce: Rynek miejski w Raciborzu - montaż nie później niż w dniu 11.04.2019 r. - demontaż w dniu 15.04.2019 r. b) Jarmark Św. Marcelego - miejsce: Plac Dominikański w Raciborzu - montaż w dniu 30.05.2019 r. - demontaż w dniu 03.06.2019 r. c) Jarmark Bożonarodzeniowy - miejsce: Rynek miejski w Raciborzu - montaż nie później niż w dniu 04.12.2019 r. - demontaż w dniu 09.12.2019 r. W roku 2020: a) Jarmark Wielkanocny - miejsce: Rynek miejski w Raciborzu - montaż nie później niż w dniu 02.04.2020 r. - demontaż w dniu 06.04.2020 r. b) Jarmark Św. Marcelego - miejsce: Plac Dominikański w Raciborzu - montaż w dniu 28.05.2020 r. - demontaż w dniu 01.06.2020 r. c) Jarmark Bożonarodzeniowy - miejsce: Rynek miejski w Raciborzu - montaż nie później niż w dniu 02.12.2020 r. - demontaż w dniu 07.12.2020 r. Pozostałe wymagania określono we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44211100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach