Przetargi.pl
Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowej, nieużywanej, pochodzącej z bieżącej produkcji 2020 roku aparatury pomiarowej dla czujników piezoelektrycznych

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ogłasza przetarg

 • Adres: 01-494 Warszawa, ul. Księcia Bolesława
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 851 482 , fax. 261 851 450
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
  ul. Księcia Bolesława 6
  01-494 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 851 482, fax. 261 851 450
  REGON: 10401369000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.itwl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowej, nieużywanej, pochodzącej z bieżącej produkcji 2020 roku aparatury pomiarowej dla czujników piezoelektrycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowej, nieużywanej, pochodzącej z bieżącej produkcji 2020 roku aparatury pomiarowej dla czujników piezoelektrycznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38500000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach