Przetargi.pl
Dostawa do apteki szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków dezynfekcyjnych

Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim ogłasza przetarg

 • Adres: 11-100 Lidzbark Warmiński, ul.Kard. St. Wyszyńskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 672 561 , fax. 897 672 966
 • Data zamieszczenia: 2021-04-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
  ul.Kard. St. Wyszyńskiego 37
  11-100 Lidzbark Warmiński, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 672 561, fax. 897 672 966
  REGON: 30845900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zozlw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa do apteki szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków dezynfekcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do apteki szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim produktów leczniczych,dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety (w Części 24, poz. 71), wyrobów medycznych, środków dezynfekcyjnych i gazów medycznych w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w Formularzu cenowym po zm z dnia 21.01.2021, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach