Przetargi.pl
dostawa do 100 ton w partiach po 15 ton drogowej kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 18200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 757 481 , fax. 862 757 480
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. 1 Maja 8
  18200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie
  tel. 862 757 481, fax. 862 757 480
  REGON: 45067260400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa do 100 ton w partiach po 15 ton drogowej kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Podstawowe założenia dotyczące wykonania zadania: 1) Ilość dostawy: do 100 ton w partiach po 15 ton 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianego materiału w zależności od potrzeb, 3) Transport Dostawcy na miejsce wskazane przez Zamawiającego, 4) Emulsja musi spełniać warunki: - Deklaracja zgodności z Polską Normą: PN-EN 13808:2010 – Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych - Wymagana jest deklaracja zgodności na dostarczoną emulsję. Pozostałe założenia: Dostawca dokona dostawy emulsji na koszt własny, samochodami w partiach wg. bieżących potrzeb Zamawiającego po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu dostawy na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44113620-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Zamawiający żąda złożenia, wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 oraz 3A do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną