Przetargi.pl
„Dostawa defibrylatorów i respiratorów transportowych na potrzeby Działu Ratownictwa Medycznego przy Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach”.

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 11-200 Bartoszyce, Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 675 23 05 , fax. 897 642 625
 • Data zamieszczenia: 2019-04-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
  Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11
  11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 675 23 05, fax. 897 642 625
  REGON: 30843600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-bartoszyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa defibrylatorów i respiratorów transportowych na potrzeby Działu Ratownictwa Medycznego przy Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu dla Zamawiającego wraz z zainstalowaniem, montażem, uruchomieniem, szkoleniem personelu oraz świadczeniami gwarancyjnymi. Przedmiot zamówienia składa się następujących części: Zadanie nr 01 Sprzęt do defibrylacji Zadanie nr 02 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33182100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium jest wymagane i wynosi: Zadanie nr 01 - 3 000 zł, Zadanie nr 02 - 1 500 zł. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach: 3.1. pieniądzu, 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.3. gwarancjach bankowych, 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BANK PEKAO S.A. nr 22 1240 5598 1111 0000 5025 4990 z adnotacją „wadium - Dostawa defibrylatorów i respiratorów transportowych na potrzeby Działu Ratownictwa Medycznego przy Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach. Sprawa nr 03/2019".
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie uszczegóławia warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ważna oferta musi zawierać kompletnie wypełnione i podpisane dokumenty aktualne na dzień składania ofert: 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Formularz cenowy (załącznik 2 do SIWZ). Prosimy złożyć także w edytowalnej formie elektronicznej na płycie CD. 3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SIWZ). 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ). Prosimy złożyć także w edytowalnej formie elektronicznej na płycie CD, 5. Potwierdzenie wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach