Przetargi.pl
Dostawa części zamiennych i akcesoriów do pojazdów i silników – zamówienie z podziałem na 5 części (zadań)

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-111 Rzeszów, Krakowska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
  Krakowska 11 B
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
  REGON: 18069037300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://34wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: MON - Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa części zamiennych i akcesoriów do pojazdów i silników – zamówienie z podziałem na 5 części (zadań)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych i akcesoriów do pojazdów i silników. 2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 5 następujących części (zadań): 1) Część nr 1 (zadanie nr 1): Dostawa części zamiennych do pojazdów Star 200, 266, 944; 2) Część nr 2 (zadanie nr 2): Dostawa części zamiennych do pojazdów Honker, Lublin; 3) Część nr 3 (zadanie nr 3): Dostawa części zamiennych: filtry oleju, paliwa, powietrza; 4) Część nr 4 (zadanie nr 4): Dostawa części zamiennych: opony, dętki, ochraniacze; 5) Część nr 5 (zadanie nr 5): Akumulatory do pojazdów samochodowych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikację ilościową określają załączniki nr 1A, 1B, 1C, 1D oraz 1E do SIWZ. Załączniki te stanowią równocześnie formularze kalkulacji zaproponowanej ceny ofertowej. 4. W stosunku do całego asortymentu (wszystkich części zamówienia) Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone części zamienne na okres minimum jednego roku od momentu przyjęcia towaru przez Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia, na własny koszt i ryzyko, w miejsca wskazane przez Zamawiającego w § 5 projektu umowy. 6. Dostawa winna być zrealizowana w dniach pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do godziny 14:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 7. Ceny jednostkowe określone w formularzu kalkulacji ceny ofertowej pozostają niezmienne przez okres trwania zamówienia. 8. Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nieuregulowanych zapisami niniejszego Rozdziału stanowi również załącznik nr 5 (Opis Przedmiotu Zamówienia) oraz załącznik nr 4 (Projekt umowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy, formularz kalkulacji ceny ofertowej, ew. pełnomocnictwo w oryginale lub jako kopia notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach