Przetargi.pl
Dostawa części zamiennych do serwisowania kamizelek ratunkowych i aparatów ewakuacyjnych, przeprowadzenie szkolenia oraz certyfikacji stanowiska

3 Regionalna Baza Logistyczna ogłasza przetarg

 • Adres: 30-901 Kraków, ul. Montelupich
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 261 137 554 , fax. 261 137 553
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 3 Regionalna Baza Logistyczna
  ul. Montelupich 3
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 261 137 554, fax. 261 137 553
  REGON: 12139041500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://3rblog.wp.mil.pl/pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa części zamiennych do serwisowania kamizelek ratunkowych i aparatów ewakuacyjnych, przeprowadzenie szkolenia oraz certyfikacji stanowiska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do serwisowania kamizelek ratunkowych i aparatów ewakuacyjnych, przeprowadzenie szkolenia oraz certyfikacji stanowiska, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy. 2. Przedmiotem zamówienia jest szkolenie w zakresie serwisowania kamizelek pneumatycznych produkcji ISP model Challenger i MRLJ zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy. 3. Przedmiotem zamówienia jest certyfikacja w zakresie spełnienia przez stanowisko wymogów producenta (ISP) do serwisowania i legalizacji kamizelek pneumatycznych model Challenger i MRLJ zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy. 4. Warunki realizacji zamówienia określono w załączniku nr 4 do SIWZ - wzór umowy. 5. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w ilościach określonych w załączniku nr 3 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39525700-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach