Przetargi.pl
Dostawa części części zamiennych do urządzeń typu Parkeon Stelio Solar TX, pobierających opłaty za postój w strefie płatnego parkowania

Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 71-804 Szczecin, ul. Czesława
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 421 63 23 , fax. 91 421 63 20
 • Data zamieszczenia: 2019-03-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.
  ul. Czesława 9
  71-804 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 421 63 23, fax. 91 421 63 20
  REGON: 32113982100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.niol.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa części części zamiennych do urządzeń typu Parkeon Stelio Solar TX, pobierających opłaty za postój w strefie płatnego parkowania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do urządzeń typu Parkeon Stelio Solar TX, pobierających opłaty za postój w strefie płatnego parkowania. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w dwóch etapach. ETAP I – termin realizacji: do 70 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Lp. Nazwa części Nr katalogowy Ilość sztuk 1. wlot monet z kartą przycisków operacyjnych i przewodem IR 124666 20 2. osłona płyty przycisków operacyjnych z uszczelką 129736 10 3. sejf pośredni 125277 12 4. osłona klawiatury użytkownika 126630 10 5. klawiatura użytkownika 3-przyciskowa 126546 30 6. wyświetlacz LCD tekstowy 129870 10 7. osłona instrukcji obsługi i wyświetlacza LCD 124672 15 8. uszczelka osłony instrukcji obsługi i wyświetlacza LCD 119041 5 9. przycisk kompletny potwierdzenia - zielony 134208 10 10. przycisk kompletny anulowania - czerwony 134432 10 11. selektor monet SVT CAS 46 10 12. drukarka termiczna ELM1000008737 5 13. ramka wyświetlacza 120308 10 14. koła zębate do selektora - 60 15. akumulatory - 60 ETAP II – termin realizacji: w okresie od 1 do 30 września 2019 r. Lp. Nazwa części Nr katalogowy Ilość sztuk 1. wlot monet z kartą przycisków operacyjnych i przewodem IR 124666 10 2. sejf pośredni 125277 3 3. zamek drzwi części technicznej 139313 1 4. wyświetlacz LCD tekstowy 129870 10 5. osłona instrukcji obsługi i wyświetlacza LCD 124672 15 6. przycisk kompletny potwierdzenia - zielony 134208 20 7. przycisk kompletny anulowania - czerwony 134432 20 8. modem GPRS ELM1000010944 15 9. selektor monet SVT CAS 46 45 10. osłona kieszeni zwrotu monet 120342 15 11. płyta główna bez układów OTPROM 404002381 15 12. drukarka termiczna ELM1000008737 10 13. kieszeń wydawcza biletów ze szczotką antystatyczną 130599 12 14. osłona kieszeni wydawczej biletów 120341 15 15. moduł ładowania dla zasilania solarnego 404002394 15 16. stelaż montażowy kompletny 130716 5 17. ramka wyświetlacza 120308 10 18. czujnik otwarcia drzwi technicznych 139443 8 19. akumulatory - 24 Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, do siedziby zamawiającego zlokalizowanej w Szczecinie, przy ul. P. Skargi 20 na własny koszt i ryzyko. Dostarczone części i elementy muszą być: 1) oryginalne, fabrycznie nowe, nieużywane, nie regenerowane i wolne od wad oraz spełniać wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, 2) opakowane i oznaczone nazwą i numerem katalogowym, nazwą dostawcy i datą dostawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38730000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty, zgodnie z postanowieniami pkt 3 Rozdziału I SIWZ (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ). W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden, wspólny formularz. Ww. dokument należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy (przykładowy wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ). W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także powyższe oświadczenie dotyczące tych podmiotów. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z treścią pkt 3 Rozdziału V, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (przykładowy wzór zobowiązania stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 4) odpowiednie pełnomocnictwa – tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1) Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach