Przetargi.pl
Dostawa czekolady

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45372 Opole, ul. Kośnego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 410 820 , fax. 774 410 821
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
  ul. Kośnego 55
  45372 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 410 820, fax. 774 410 821
  REGON: 29210300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik-opole.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa czekolady
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa czekolady, którą Zamawiający wydaje Honorowym Dawcom Krwi dla zrównoważenia wysiłku energetycznego w ilości 270 000 sztuk tabliczek po 100g każda.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15842100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy), 2) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (jeśli dotyczy), 3) specyfikacje jakościowe oferowanych czekolad - opis czekolady sporządzony przez jednostkę kontroli jakości lub dział technologiczny zawierające w szczególności n/w informacje: - opis wyrobu, - wykaz składników, w tym: zawartość miazgi kakaowej, zawartość tłuszczów roślinnych innych niż tłuszcz kakaowy, zawartość mleka (dotyczy czekolad mlecznych), zawartość dodatków lub nadzienia (dotyczy czekolad mlecznych z dodatkami lub nadzieniem twardym). 4) próbki każdej z oferowanych czekolad tj. min. po 3 szt. z każdego rodzaju, opakowane w oryginalnej obwolucie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach