Przetargi.pl
Dostawa czasopism polskich i zagranicznych na lata 2019, 2020 zamawianych przez Bibliotekę Główną i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 5 części

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 4456603, 4456073 , fax. 81 4456730
 • Data zamieszczenia: 2018-10-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  ul. Akademicka 13
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 4456603, 4456073, fax. 81 4456730
  REGON: 189600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.lublin.pl/zamowienia
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa czasopism polskich i zagranicznych na lata 2019, 2020 zamawianych przez Bibliotekę Główną i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 5 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu w części 1: a/ bezpłatny dostęp do elektronicznej wersji zaprenumerowanych czasopism w formie drukowanej o ile wydawca przewiduje taką możliwość, b/ w przypadku czasopism elektronicznych Wykonawca zapewni kod dostępu, c/ możliwość korzystania z elektronicznego systemu kontroli prenumeraty, d/ dostawę czasopism bezpośrednio od wydawców do Zamawiającego lub w systemie dostaw skonsolidowanych przesyłanych przez Wykonawcę, e/ pisemnego poinformowania Zamawiającego o jego numerach klienta, pod którym został zarejestrowany u wydawcy, jako prenumerator czasopisma, f/ załatwiania reklamacji dotyczących realizacji prenumeraty, g/ niezwłocznego dokonywania transferów przedpłat za granicę, po otrzymaniu rachunków od wydawców czasopism, h/ załatwiania wszelkich formalności związanych z dostawą prenumeraty do siedziby Odbiorcy, w tym celnych dotyczących dopuszczenia czasopism zagranicznych na polski obszar celny i regulacji podatku VAT od importu lub dostawy wewnątrz wspólnotowej prenumerowanych czasopism oraz ponosi wszystkie koszty z tym związane, i/ wycena czasopism winna być przygotowana według cen przewidzianych dla odbiorców instytucjonalnych zgodnie z wymaganiami wydawców, j/ przynależność do konsorcjów i ceny DDP - Zamawiającemu przysługuje prawo do zakupu wersji drukowanych czasopism po cenach DDP z tytułu przynależności do konsorcjów Springer i Oxford oraz Taylor& Francies w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki WBN, prosimy zatem o wycenę czasopism wymienionych wydawców według cen DDP (załącznik 1 poz. 9, 18, 25, 26, 29, 30, 32), W przypadku, kiedy wydawcy zmienią decyzję o prawie do zakupu czasopism po cenach DDP, Zamawiający zobowiązuje się do dopłaty do pełnej kwoty za czasopisma, które w przetargu zostały wycenione w cenie DDP k/ liczba FTE dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wynosi: 8.355 (stan na 14.09.2018r.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22200000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Zaleca się, aby w formularzu „Oferta Wykonawcy” wpisać wszystkie załączane wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument. 2. Wypełniony wykaz, dotyczący wyceny czasopism w zależności od części, w której Wykonawca bierze udział: - do części 1 – wypełniony załącznik nr 1 do siwz, - do części 2 – wypełniony załącznik nr 2 do siwz, - do części 3 – wypełniony załącznik nr 3 do siwz, - do części 4 – wypełniony załącznik nr 4 do siwz, - do części 5 – wypełniony załącznik nr 5 do siwz. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert (wraz ze wzorem oświadczenia), Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 161 i 1634). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach