Przetargi.pl
Dostawa cyfrowego systemu mikrofonów bezprzewodowych (12torów) dla Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Lublinie.

Telewizja Polska S.A. Oddział w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20030 Lublin, ul. Raabego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5324291 w. 354 , fax. 815 322 009
 • Data zamieszczenia: 2018-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Telewizja Polska S.A. Oddział w Lublinie
  ul. Raabego 2
  20030 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 5324291 w. 354, fax. 815 322 009
  REGON: 1041897300064
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tvp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa cyfrowego systemu mikrofonów bezprzewodowych (12torów) dla Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Lublinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest dostawa cyfrowego systemu mikrofonów bezprzewodowych (12 torów) dla Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Lublinie, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32341000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Razem z ofertą należy złożyć: 1.dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis z właściwego rejestru lub ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub dokumenty na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji np. uchwała właściwego organu Wykonawcy; 2. pełnomocnictwo w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo do jego udzielenia;3. Każdy z Wykonawców, który złożył ofertę, zobowiązany jest złożyć bez wezwania w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp – oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz 798 ze zm.), o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp.. Wraz z informacją o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego wzór przedmiotowego oświadczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną