Przetargi.pl
Dostawa cyfrowego aparatu RTG do Aresztu Śledczego w Szczecinie

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Adres: 70-952 Szczecin, ul. Kaszubska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4809100, 4809151, 52 , fax. 914 809 260
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Kaszubska 28
  70-952 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4809100, 4809151, 52, fax. 914 809 260
  REGON: 62648400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna więziennictwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa cyfrowego aparatu RTG do Aresztu Śledczego w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  KOD CPV: 33111800-9 – Diagnostyczny system rentgenowski. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa cyfrowego aparatu RTG na potrzeby Szpitala Aresztu Śledczego w Szczecinie, w szczególności: a/ Dostawa do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia nowego cyfrowego aparatu RTG z wyposażeniem; b/ Wykonanie i przekazanie zaakceptowanego przez SANEPID projektu osłon stałych dla pracowni RTG, projekt osłon stałych musi uwzględniać zaoferowany aparat, oraz aparat do wykonywania zdjęć stomatologicznych znajdujący się w pracowni RTG, z uwzględnieniem sumarycznej dawki promieniowania obu aparatów, Zamawiający dopuszcza wyliczenie procentowe. Zamawiający we własnym zakresie przeprowadzi adaptację pomieszczenia. Po wykonaniu przez Zamawiającego adaptacji pomieszczenia, Wykonawca, w terminie 30 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego, przy czym nie później niż do 31.12.2020 r., w ramach zawartej umowy zobowiązuje się do: - zainstalowania i uruchomienia aparatu RTG wraz z całym wyposażeniem we wskazanych pomieszczeniach Zamawiającego, które umożliwi poprawne funkcjonowanie i użytkowanie aparatu RTG, wykonania testów akceptacyjnych i specjalistycznych; - wykonania dokumentacji powykonawczej montażowo-instalacyjnej i przekazania jej Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej; - przeszkolenia personelu Zamawiającego po dokonaniu montażu i uruchomieniu (montaż i uruchomienie sprzętu odbędzie się w późniejszym terminie); - dostarczenia środków ochrony indywidualnej pacjenta: fartuch, półfartuch (współczynnik 0,5 Pb), osłona na gonady (współczynnik 1 Pb), pozycjonery ułatwiające położenie pacjenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33111800-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną