Przetargi.pl
Dostawa cukru

"Uzdrowisko Rymanów" Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 38-481 Rymanów-Zdrój, ul. Zdrojowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4357401, 4357765 , fax. 134 357 475
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Uzdrowisko Rymanów" Spółka Akcyjna
  ul. Zdrojowa 48
  38-481 Rymanów-Zdrój, woj. podkarpackie
  tel. 013 4357401, 4357765, fax. 134 357 475
  REGON: 87205900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.uzdrowisko-rymanow.com.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa cukru
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa cukru białego w ilości 48 000 kg, w kategorii 2 KN jakościowo odpowiadający Polskiej Normie PN-A-74850:1996, pakowanego w worki 25 kg. Inne wymagane przez zamawiającego elementy związane z zamówieniem: 1. Wielkość jednorazowej dostawy maksymalnie od 12 do 24 ton. 2. Towar należy dostarczyć na paletach EURO, maksymalna waga netto na jednej palecie 1050 kg. 3. Towar na czas transportu należy właściwie zabezpieczyć folią stretch. 4. Termin realizacji poszczególnych dostaw zostanie ustalony przez strony umowy poprzez wiadomość przesłaną pocztą elektroniczną (e-mail). 5. Ostateczny termin realizacji wszystkich dostaw do dnia 30.11.2019 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15831200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach