Przetargi.pl
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4

Ochotnicza Straż Pożarna w Mierzęcicach ogłasza przetarg

 • Adres: 42-460 Mierzęcice, ul. Wolności 102A
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 600944270 , fax. 0-32 288 70 82
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Mierzęcicach
  ul. Wolności 102A 102A
  42-460 Mierzęcice, woj. śląskie
  tel. 600944270, fax. 0-32 288 70 82
  REGON: 27669224800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 4 do specyfikacji. 2.Przedmiot zamówienia winien spełniać następując
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341442103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniają wymogi art.22 ust.1 ustawy oraz spełnią warunki szczegółowe: 1. W celu potwierdzenia posiadania przez Wykonawcę niezbędnego do wykonania zamówienia doświadczenia: Wykonawca wykaże się wykonaniem w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie: co najmniej 2 dostaw odpowiadających swoją wartością i rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia t.j. polegających na dostawie minimum jednego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego każda. Powyższe powinno wynikać z załączonego wykazu dostaw oraz powinno być potwierdzone dokumentami, że prace te zostały wykonane należycie. 2. W celu potwierdzenia że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Wykonawca przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 500 000 zł. wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. 3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca przedstawi: a) aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwu publicznemu lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002), b) opis przedmiotu zamówienia - wg załącznika nr 4 do specyfikacji, c) rysunki poglądowe pojazdu będącego przedmiotem dostawy uwzględniające jego wymiary. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, oferta musi zawierać niżej wymienione dokumenty: 1.Formularz oferty. 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument, o którym mowa wyżej uważa się za aktualny, w przypadku jego wystawienia lub potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę (y) upoważnioną(e). Pełnomocnictwo w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa należy dostarczyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5.Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania. 6.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotnej i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy wystawioną nie wcześniej niż z 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 9 ustawy wystawioną nie wcześniej niż z 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9.Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i odbiorców. 10.Dokumenty potwierdzające, że prace wymienione powyżej zostały wykonane z należytą starannością. 11.Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 12.Aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwu publicznemu lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002), 13.Wypełniony i podpisany opis przedmiotu zamówienia. 14.Rysunki poglądowe pojazdu będącego przedmiotem dostawy uwzględniające jego wymiary. Każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę powinien złożyć osobno dokumenty wymienione w pkt. 2,5,6,7,8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1) w pkt.2, 6 i 8 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2)w pkt. 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mierzecice.bip.info.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach