Przetargi.pl
Dostawa ciągnika wraz z osprzętem.

Spółka Wodno-Ściekowa w Milejowie ogłasza przetarg

 • Adres: 21-020 Milejów, ul. Klarowska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 883 352 611
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Wodno-Ściekowa w Milejowie
  ul. Klarowska 23
  21-020 Milejów, woj. lubelskie
  tel. 883 352 611
  REGON: 43058562500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swsmilejow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Wodno-Ściekowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ciągnika wraz z osprzętem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z osprzętem, spełniającego standard emisji spalin min. ERO III, polskie i europejskie normy w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, o parametrach technicznych opisanych w załączniku nr 1.1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o równoważnych parametrach technicznych wymienionych w SIWZ. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Dostarczony pojazd musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż rok 2019, nieużywany, wolny od wad, nie regenerowany, nie powystawowy i gotowy do użycia bez żadnych dodatkowych nakładów Zamawiającego. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: • dostawa pojazdu objętego zamówieniem na koszt i ryzyko Wykonawcy w miejsce wskazane przez Zamawiającego – siedziba SWŚ w Milejowie, ul. Klarowska 23, 21-020 Milejów, • przedmiot zamówienia musi posiadać niezbędne wyposażenie oraz dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego na terenie Polski i umożliwiający jego eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego, • ciągnik musi posiadać certyfikat zgodności i jakości CE, • okres gwarancji mechanicznej min. 24 miesięcy bez limitu kilometrów / mth, licząc od daty odbioru ciągnika wraz z wyposażeniem, • naprawy gwarancyjne bezpłatne w miejscu pracy ciągnika, naprawa do 10 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia, • czas reakcji na zgłoszenie serwisowe nie dłużej niż 12 godzin w dni robocze, • przeglądy okresowe w okresie gwarancji w miejscu garażowania ciągnika, w cenie oferty należy uwzględnić materiały i płyny eksploatacyjne, dojazd, robocizna oraz przeszkolenie operatorów pojazdu pod względem eksploatacyjnym i technicznym, • odległość od punktu serwisowego do 80 km, • komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta, • książka serwisowa w języku polskim, • gwarancja (dokument gwarancyjny), • dostarczenie wykazu części i układów które nie są objęte gwarancją. Wykonawca zapewni bezpłatne uruchomienie, sprawdzenie (ewentualną regulację po uruchomieniu) oraz przeprowadzi szkolenie w zakresie poprawnej pracy, konserwacji i bezpiecznej obsługi sprzętu. Wykonawca będzie wykonywał pełną, nieodpłatną obsługę serwisową w okresie trwania gwarancji, zgodnie z zaleceniami producenta i zakresem szczegółowo opisanym w karcie gwarancyjnej. Miejsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji – teren Spółki Wodno-Ściekowej w Milejowie. W przypadku serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym Wykonawcy, Wykonawca ponosi całkowity koszt związany z transportem pojazdu do punktu serwisowego naprawy w trakcie trwania gwarancji. Serwis pogwarancyjny na terenie Polski. Zgłoszenie wad i awarii przedmiotu zamówienia będzie dokonywane pisemnie (mailem) poprzez osoby upoważnione przez Zamawiającego. Dopuszcza się zgłoszenie telefoniczne pod warunkiem jego potwierdzenia do 24 godzin mailem. 2. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 16700000-2 – ciągniki 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zawarty jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym integralna część SIWZ. 4. Wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz udostępnione na stronie internetowej: www.swsmilejow.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16700000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 6 000 ,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych i 00/100 groszy), 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: SBP Piaski O/Milejów nr rachunku: 45-8689-0007-4000-1382-2000-0030 z adnotacją „Wadium – zakup ciągnika”. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.). 3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenia lub dokumenty potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp. UWAGA! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 8. Zamawiający wymaga także załączenia do oferty innych dokumentów: 1) Wypełniony formularz ofertowy - wg załączonego wzoru załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Wypełniony formularz - wg załączonego wzoru załącznik nr 1.1 do SIWZ 3) Pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii - w przypadku gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w zał. nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach