Przetargi.pl
Dostawa ciągnika rolniczego przystosowanego do wykonywania prac leśnych. Sprawa ZA.270.1.1.2019

Ośrodek Techniki Leśnej ogłasza przetarg

 • Adres: 63200 Jarocin, ul. Przemysłowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7473582, 7473583 , fax. 627 472 933
 • Data zamieszczenia: 2019-02-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Techniki Leśnej
  ul. Przemysłowa
  63200 Jarocin, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7473582, 7473583, fax. 627 472 933
  REGON: 25002701100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.otljarocin.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ciągnika rolniczego przystosowanego do wykonywania prac leśnych. Sprawa ZA.270.1.1.2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa ciągnika rolniczego przystosowanego do wykonywania prac leśnych o parametrach nie gorszych jak zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16700000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane 12 000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje i nie wyznacza warunków w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach