Przetargi.pl
Dostawa chleba w 2021 roku

ARESZT ŚLEDCZY W WEJHEROWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 WEJHEROWO , SOBIESKIEGO
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58/778-79-03 , fax. 58/778-79-04
 • Data zamieszczenia: 2021-01-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ARESZT ŚLEDCZY W WEJHEROWIE
  SOBIESKIEGO 302
  84-200 WEJHEROWO , woj. pomorskie
  tel. 58/778-79-03, fax. 58/778-79-04
  REGON: 10932000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Budżetowa Służby Więziennej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa chleba w 2021 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, transportem na koszt wykonawcy, spełniającym obowiązujące wymogi sanitarne, do siedziby- magazynu żywnościowego  zamawiającego w okresie od 01.01.2020 roku do 31 grudnia 2020 roku niżej wymienionej ilości pieczywa : 1. chleb pszenno-żytni, krojony, foliowany o gramaturze  opakowania 350 g.- ilość 49,959 kg,     zgodny z PN-93/A/74103  – kod CPV 15811100-7 2. chleb pszenny, krojony, foliowany o gramaturze opakowania 350 g.- ilość 3,8430 kg,     zgodny z PN-92/A/74105  – kod CPV 15811100-7 3. bułka tarta – ilość 480 kg ,  zgodna z PN-92/A/74105 - kod CPV 15800000-6 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 6. Wymagania stawiane Wykonawcy: 6.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 6.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 6.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 6.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 6.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 6.6 Transport przedmiotu zamówienia do magazynu żywnościowego Zamawiającego zapewnia Wykonawca na swój koszt i ryzyko - środkami transportu spełniającymi wymogi sanitarne. 7. Wymagania organizacyjne. Dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą następująco : 7.1.Dostawy chleba pszenno-żytniego realizowane będą partiami codziennie do godziny 11:00 w ilościach i terminach każdorazowo zamawianych, z jednodniowym wyprzedzeniem, pisemnie lub faksem przez przedstawiciela zamawiającego. 7.2.Dostawy bułki tartej realizowane będą partiami nie częściej niż raz w miesiącu w ilościach i terminach każdorazowo zamawianych, z jednodniowym wyprzedzeniem pisemnie lub faksem przez przedstawiciela zamawiającego. 7.3.Dostawy chleba pszennego realizowane będą partiami codziennie do godziny 11:00 w ilościach i terminach każdorazowo zamawianych, z jednodniowym wyprzedzeniem, pisemnie lub faksem przez przedstawiciela zamawiającego. 7.4. Dostawy w/w produktów realizowane będą transportem Wykonawcy, spełniającym wymogi sanitarne. 7.5.Odbioru ilościowego i jakościowego przedmiotu zamówienia każdorazowo dokonywać będzie przedstawiciel zamawiającego. 8. Wymagania dot. gwarancji. W przypadku dostarczenia wadliwego przedmiotu zamówienia tj. nie spełniającego wymagań określonych  w opisie przedmiotu zamówienia wykonawca zapewni jego nieodpłatną wymianę tego samego dnia - w godzinach urzędowania zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach