Przetargi.pl
Dostawa central telefonicznych dla potrzeb jednostek PSP woj. zachodniopomorskiego

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71-637 Szczecin, Firlika
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. (091) 480 88 01, , fax. 091 4808804, 4808802
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
  Firlika 9/14
  71-637 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. (091) 480 88 01, , fax. 091 4808804, 4808802
  REGON: 00017362800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.kwpsp.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa central telefonicznych dla potrzeb jednostek PSP woj. zachodniopomorskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, konfiguracja i montaż 6 nowych systemów telefonii IP w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej woj. zachodniopomorskiego. W ramach zamówienia Wykonawca w miejsce istniejących central analogowo-cyfrowych w: 1. Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, 2. Komendzie Miejskiej PSP w Szczecinie, 3. Komendzie Powiatowej PSP w Kamieniu Pom., 4. Komendzie Powiatowej PSP w Policach, 5. Komendzie Powiatowej PSP w Stargardzie, 6. Wojewódzki Ośrodek Szkolenia w Bornem Sulinowie, dostarczy, zamontuje, skonfiguruje i uruchomi sześć nowych systemów telefonów IP wraz z wymaganymi urządzeniami dodatkowymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32540000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości - 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu zaleca się także, aby np. w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium wnoszone jest przez pełnomocnika/pośrednika. 2. Wykonawca wnosi wadium w dowolnym czasie jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 4. W przypadku, gdy wadium będzie wniesione w formie poręczenia, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje i poręczenia muszą zawierać postanowienia gwarantujące wypłatę kwoty wadium, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Gwarancje/poręczenia winny być bezwarunkowe i nieodwołalne oraz powinny zostać złożone wraz z ofertą lub w oddzielnym opakowaniu w miejscu wskazanym w Rozdziale VII do składania ofert z opisem analogicznym jak dla oferty z dopiskiem wadium. Dokument wadialny (gwarancja lub poręczenie) powinien być złożony w oryginale. 5. Wymagany termin ważności poręczeń, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - przez okres związania ofertą. 6. Zamawiający nie dopuszcza innych form wnoszenia wadium. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podanej przez Zamawiającego w Rozdziale I pkt 1 siwz. 7. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie w Narodowym Banku Polskim, Oddział Okręgowy w Szczecinie, nr r-ku: 03 1010 1599 0034 9213 9120 0000. 8. Wadium winno wpłynąć na rachunek bankowy wskazany powyżej, nie później niż przed upływem terminu składania ofert. 9. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty jedną ze wskazanych wyżej form zostanie odrzucony na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający następujący warunek szczegółowy - wykażą się należytym wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jednej dostawy lub dostaw centrali lub central telefonicznych IP o wartości łącznej dostaw nie mniejszej niż 50.000 zł brutto.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach