Przetargi.pl
Dostawa bonów towarowych w postaci papierowej dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8752531 , fax. 033 8753109
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
  ul. Batorego 24 24
  34-120 Andrychów, woj. małopolskie
  tel. 033 8752531, fax. 033 8753109
  REGON: 12017294600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.andrychow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa bonów towarowych w postaci papierowej dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych w postaci papierowej dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie w ilości 4 250 szt. o łącznej szacunkowej wartości 85 000,00 zł. /słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych/ w nominale 20,00 zł. /słownie: dwadzieścia złotych/. Dostawa bonów towarowych realizowana będzie w dwóch transzach. Pierwszą transzę Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Drugą transzę Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie od 01.12.2010r do 15.12.2010r
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301997502
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane w niniejszym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Liczba punktów handlowych na terenie miasta Andrychów
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgk.andrychow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach