Przetargi.pl
dostawa bonów towarowych w formie papierowej

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-046 Łódź, ul. Wodna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 422 536 240 , fax. 422 536 249
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
  ul. Wodna 40
  90-046 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 422 536 240, fax. 422 536 249
  REGON: 29502400000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa będąca podmiotem leczniczym finansowanym z budżety państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa bonów towarowych w formie papierowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych w formie papierowej z minimalnym 12 miesięcznym terminem ważności, o nominałach: - 50,00 zł w ilości 1152szt. - 20,00 zł w ilości 1005 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22865000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach