Przetargi.pl
Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 42400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 326 722 134 , fax. 326 727 701
 • Data zamieszczenia: 2018-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Piłsudskiego 47
  42400 Zawiercie, woj. śląskie
  tel. 326 722 134, fax. 326 727 701
  REGON: 346204300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopszawiercie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ( na własny koszt i ryzyko ) do siedziby Zamawiającego bonów towarowych w wersji papierowej dla świadczeniobiorców MOPS w Zawierciu. 2.Realizacja bonów odbywać się będzie w placówkach handlowych na terenie miasta i gminy Zawiercie. 3.Zamawiający pod pojęciem bonów towarowych rozumie emitowane i oferowane przez Wykonawcę papierowe znaki legitymacyjne na okaziciela, podlegające wymianie na towary, zabezpieczone przed podrobieniem poprzez umieszczenie na nich stosownego hologramu. 4.Bony towarowe jako środek płatniczy, będą uprawniały do bezgotówkowego zakupu co najmniej takich towarów jak artykuły spożywcze w pełnym asortymencie, artykuły chemiczne, higieniczne, farmaceutyczne, gospodarstwa domowego ( z wyłączeniem wyrobów tytoniowych i alkoholu). 5. Zamawiający wymaga aby minimalny termin ważności bonu towarowego był nie krótszy niż 6 miesięcy od daty wydania. 6. Zamawiający wymaga aby bon towarowy posiadał następujące oznaczenia i napisy : - logo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, - realizacja zasiłków z pomocy społecznej, - widoczny napis o zakazie zakupu alkoholu i wyrobów tytoniowych, - datę ważności bonu towarowego, - numer seryjny, - wartość nominału bonu (10 zł, 20 zł, 50 zł ) oraz posiadał zabezpieczenia uniemożliwiające jego sfałszowanie. 7. Przed podpisaniem umowy wzór bonu zostanie uzgodniony przez Strony i wzajemnie zaakceptowany. 8. Dostawa bonów realizowana będzie sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego, w ilościach i nominałach według zamówienia złożonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego w terminie do 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Zamawiający przewiduje składanie zamówienia na dostawy, co najmniej 1 raz w miesiącu. 9. Przewidywana ilość bonów do realizacji 11 400 sztuk w tym : - o nominałach 10 zł - 6 000 sztuk, o wartości 60 000,00 zł - o nominałach 20 zł - 5 000 sztuk, o wartości 100 000,00 zł - o nominałach 50 zł - 400 sztuk, o wartości 20 000,00 zł Wartość nominalna bonów 180 000,00 zł. 10. Przewidywana ilość bonów towarowych jest ilością i wartością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie, w ramach przysługującego wynagrodzenia, prawo do zmiany ilości zamawianych bonów (przesunięcie ilościowe pomiędzy nominałami, zamówienie bonów o łącznej wartości nominalnej mniejszej niż prognozowana) w zależności od liczby osób uprawnionych do otrzymania bonów. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie objęcia realizacją do 20% szacunkowej wartości umowy bonów wskazanych powyżej. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności z tytułu praw do zapłaty lub odszkodowania. 12. Wymaga się aby bony towarowe w okresie ich ważności były realizowane w placówkach handlowych* zlokalizowanych wyłącznie w granicach administracyjnych gminy Zawiercie tj.: - w co najmniej 8 placówkach handlowych oferujących artykuły spożywcze, chemię gospodarczą i artykuły gospodarstwa domowego ( z wyłączeniem sklepów specjalistycznych jak: sklepy odzieżowe, sklepy z artykułami sportowymi, sklepy meblowe, księgarnie itp.) gdzie min. 3 stanowić będą placówki o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 zlokalizowanych w centralnych punktach miasta i osiedlach mieszkaniowych; - w co najmniej 1 placówce handlowej zajmującej się sprzedażą leków i innych produktów medycznych (apteką) zlokalizowaną w centrum miasta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30199750-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnych wymagań;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach