Przetargi.pl
Dostawa bonów towarowych dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bydgoszczy

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-031 Bydgoszcz, ul. Kujawska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 729 931 , fax. 523 729 931
 • Data zamieszczenia: 2019-03-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
  ul. Kujawska 4
  85-031 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 729 931, fax. 523 729 931
  REGON: 29384100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwisbydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inspekcja Sanitarna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa bonów towarowych dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych dla pracowników oraz emerytów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy o łącznej wartości nominalnej: 97 800,00 zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych 00/100) w następujących nominałach: 1) 100 zł. X 733 szt. 73 300,00 zł. 2) 50 zł. X 490 szt. 24 500,00 zł. RAZEM 97 800,00 zł. 1. Termin ważności bonów - minimum dwa lata. 2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości sztuk bonów towarowych o wskazanej wyżej wartości nominalnej, nie powodującej zmiany łącznej wartości nominalnej bonów. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty na bony towarowe w wersji elektronicznej (np. kart elektronicznych). 4. Koszt dostawy przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 5. Przez bony towarowe należy rozumieć emitowanie i oferowane przez Wykonawcę znaki legitymacyjne podlegające wymianie na towary lub usługi w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003, Nr 153 poz.1503 z poźń. zm.). 6. Wykonawca dołączy do oferty szczegółowy wykaz punktów akceptujących bony towarowe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30199750-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach