Przetargi.pl
Dostawa bonów towarowych dla pracowników MCDN

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ogłasza przetarg

 • Adres: 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 623-76-56, 623 76 46 , fax. 12 623 77 41
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
  ul. Lubelska 23 23
  30-003 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 623-76-56, 623 76 46, fax. 12 623 77 41
  REGON: 12138578500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcdn.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa bonów towarowych dla pracowników MCDN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem umowy jest dostawa bonów towarowych zwanych dalej bonami, dla pracowników Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w ilości i nominale: a) 1968 bonów towarowych o nominale 50 zł; b) 1860 bonów towarowych o nominale 20 zł; Łączna wartość nominalna bonów wynosi: 135 600 zł (słownie sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset złotych). 3.2. Pod pojęciem bonów towarowych należy rozumieć emitowane i oferowane przez Wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela, podlegające wymianie na towary lub usługi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.). 3.3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty jedynie na bony w formie papierowej. Oferty z innymi propozycjami zostaną odrzucone. 3.4. Miejsce i sposób dostarczenia bonów - jednorazowo do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 3.5. Bony towarowe muszą umożliwić zakup co najmniej następujących artykułów: spożywczych, drogeryjnych, chemii gospodarczej, tekstylnych, zabawek, RTV. 3.6. Na każdym egzemplarzu bonu towarowego powinna być wyraźnie widoczna data jego ważności oraz wartość nominalna. Minimalny okres ważności bonów towarowych musi wynosić co najmniej 6 miesięcy. 3.7. Bony muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed możliwością ich fałszowania. 3.8. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić możliwość realizacji bonów towarowych w placówkach handlowych (wielkopowierzchniowych lub wielobranżowych, itp.) na terenie województwa małopolskiego w szczególności w miastach: Kraków, Nowy Sącz, Tarnów, Oświęcim.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301997502
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mcdn.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach