Przetargi.pl
Dostawa bonów towarowych dla MOPR w Bytomiu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, Strzelców Bytomskich
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3886740, 032 3886700, , fax. 032 2818093
 • Data zamieszczenia: 2018-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  Strzelców Bytomskich 16
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 032 3886740, 032 3886700, , fax. 032 2818093
  REGON: 00344928400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.bytom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa jednostka organizacyjna m. Bytomia działająca w formie jednostki budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa bonów towarowych dla MOPR w Bytomiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa (na własny koszt i ryzyko) do siedziby Zamawiającego bonów towarowych w wersji papierowej dla klientów MOPR w Bytomiu, którzy otrzymują pomoc w tej formie.Prognozowany zakres zamówienia *: Wartość nominalna bonu: 5,00 zł - ilość sztuk 20.000; wartość nominalna bonu: 10,00 zł - ilość sztuk 15.000; Wartość nominalna bonu: 20,00 zł - ilość sztuk 12.500. Razem: 47.500 sztuk; łączna wartość nominalna bonów 500.000,00 PLN. * Zamawiający zastrzega sobie, w ramach przysługującego wynagrodzenia, prawo zmiany ilości zamawianych bonów (przesunięcia ilościowe pomiędzy nominałami, zamówienie bonów o łącznej wartości nominalnej mniejszej niż prognozowana) w zależności od liczby osób uprawnionych do otrzymania bonów. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje dokonanie zamówień na poziomie 60 % wartości umowy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności z tytułu praw do zapłaty lub odszkodowania Pod pojęciem bonów towarowych, Zamawiający rozumie emitowane i oferowane przez Wykonawcę papierowe znaki legitymacyjne na okaziciela, podlegające wymianie na towary lub usługi, zabezpieczone przed podrobieniem poprzez umieszczenie na nich stosownego hologramu. Bony towarowe, jako środek płatniczy, będą uprawniały do bezgotówkowego zakupu, co najmniej takich towarów i usług jak artykuły spożywcze w pełnym asortymencie (z wyłączeniem wyrobów tytoniowych oraz alkoholu) oraz artykuły przemysłowe.2. Dostawa bonów będzie realizowana sukcesywnie, stosownie do potrzeb, w ilości i nominałach według zamówienia złożonego przez pracownika Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Zamawiający przewiduje składanie zamówienia na dostawy, co najmniej 1 raz w miesiącu. 3. Zamawiający wymaga, aby bony towarowe w okresie ich ważności, były realizowane w placówkach handlowych ** w granicach administracyjnych gminy Bytom (tj.: co najmniej w 20 placówkach) oraz w placówkach handlowych zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego. ** przez placówkę handlową Zamawiający rozumie miejsce, w którym można zrealizować zakupy branży spożywczo-przemysłowej, w tym sklepy wielkopowierzchniowe (Uwaga!: z wyłączeniem miejsc oferujących, jako podstawowy towar prasę) 4. Na każdym egzemplarzu bonu winna być wyraźnie widoczna data jego ważności. Wymagany minimalny termin ważności (możliwość realizacji) bonów – nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy. 5. Każdy egzemplarz bonu winien być opatrzony napisem, z którego treści wynikać będzie, że na jego podstawie nie można dokonać zakupu wyrobów tytoniowych oraz alkoholu. 6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w okresie realizacji zamówienia: 1) dostępność placówek handlowych realizujących bony towarowe w granicach administracyjnych gminy Bytom, tj., co najmniej w 20 placówkach w zakresie, o którym mowa w ust. 3; 2) dostępność placówek handlowych realizujących bony towarowe zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego w zakresie, o którym mowa w ust. 3. 7. Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu dostawy bonów odbywać się będzie za rzeczywistą ilość zamówionych bonów, na podstawie faktur/rachunków/not obciążeniowo-księgowych wystawianych przez Wykonawcę każdorazowo po zrealizowaniu dostawy z terminem płatności wynagrodzenia wynoszącym 30 dni. 8. Koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. 9. Miejsce dostawy bonów towarowych: siedziba Zamawiającego: 41-902 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 16. 10. Ogólne zasady i sposób realizacji zamówienia określają Istotne postanowienia umowne stanowiące załącznik nr 4 do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30199750-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty - załącznik nr 1 do specyfikacji; 2) informacja (stanowiąca integralną część oferty o ilości placówek handlowych realizujących bony towarowe, zgodnie z wykazem stanowiącym odpowiednio: a) w przypadku placówek w granicach administracyjnych gminy Bytom: załącznik nr2/Bytom, b) w przypadku pozostałych placówek z terenu województwa śląskiego (tj. z wyłączeniem gminy Bytom): załącznik nr 2/Pozostałe; 3) oświadczenie/-a dotyczące wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o którym/-ych mowa w cz. VI ust.1 specyfikacji; oraz - jeżeli dotyczy : 4) dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art.23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy o udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 5) pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 6) informacja o tym, czy wybór oferty prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,ze wskazaniem nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania wraz ze wskazaniem ich wartości bez kwoty podatku, zgodnie z cz.XIII ust. 2 specyfikacji. Wystarczające będzie poinformowanie Zamawiającego o wystąpieniu ww. obowiązku w ramach formularza oferty; 7) ponadto Wykonawca zobowiązany jest bez wezwania Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - przedłożyć oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowe1 Zamawiającego wraz z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. UWAGA: a) w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokument bądź informacje potwierdzające , że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, b) w przypadku, gdy do przetargu przystępują Wykonawcy działający wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie' o którym mowa powyżej przekłada każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum (każdy z wspólników spółki cywilnej).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach