Przetargi.pl
Dostawa bonów towarowych

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-950 Koszalin, ul. Wł. Andersa 34a
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3428656 , fax. 94 3422417
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Koszalinie
  ul. Wł. Andersa 34a 34a
  75-950 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3428656, fax. 94 3422417
  REGON: 00000033600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prokuratura.koszalin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa bonów towarowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych dla pracowników i byłych pracowników prokuratur okręgu koszalińskiego, jako świadczenie socjalne finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pod pojęciem bonów towarowych należy rozumieć emitowane i oferowane przez Wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela podlegające wymianie na towary lub usługi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Zamówienie obejmuje dostawę: 876 sztuk (słownie: osiemset siedemdziesiąt sześć) bonów towarowych o nominale 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), 3155 sztuk (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt pięć) bonów towarowych o nominale 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych), 2425 sztuk (słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć) bonów towarowych o nominale 10 zł (słownie: dziesięć złotych). Łączna wartość nominalna bonów wynosi 131 150 złotych (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100). Zamawiający wymaga, aby zaoferowane bony uprawniały do zakupu artykułów spożywczych oraz artykułów przemysłowych, obejmujących, co najmniej artykuły kosmetyczne i chemiczne, artykuły odzieżowe i obuwnicze, artykuły gospodarstwa domowego. Realizacja bonów musi być możliwa na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym między innymi w miejscowościach Koszalin, Białogard, Drawsko Pomorskie, Kołobrzeg, Sławno, Szczecinek, Wałcz oraz na terenie województwa pomorskiego, w tym między innymi w miejscowości Słupsk. Zamawiający wymaga, aby termin ważności bonów towarowych nie był krótszy niż do dnia 02.06.2013 roku. Termin ważności bonów towarowych musi być zamieszczony na każdym z bonów towarowych. Wszystkie bony towarowe muszą posiadać ten sam termin ważności. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na bony towarowe w wersji elektronicznej (np. kart elektronicznych) jak również innych poza formą papierową, co jest jednoznaczne z wykluczeniem możliwości składania ofert wariantowych. Miejscem dostawy bonów jest siedziba Zamawiającego przy ulicy Wł. Andersa 34a w Koszalinie - pokój nr 64. Koszt dostawy bonów i ich ubezpieczenia ponosi Wykonawca. Do przedmiotu zamówienie Wykonawca sporządzi protokół odbioru, który przedstawi Zamawiającemu w dniu przekazania bonów towarowych, tj. w dniu realizacji zamówienia. Wykonawca przedstawi w ofercie łączną liczbę (tzn. jedną liczbę) punktów handlowych na terenie miejscowości wskazanych przez Zamawiającego, w których można będzie realizować bony towarowe. Wskazana w ofercie liczba punktów handlowych musi zawierać, co najmniej po 1 (jednym) sklepie wielko powierzchniowym, z co najmniej artykułami spożywczymi w każdej miejscowości wskazanej przez Zamawiającego. Oświadczenie o łącznej liczbie punktów handlowych będzie stanowić podstawę do oceny oferty w kryterium nr 2. Wymagane jest podanie w ofercie nazw i adresów tych punktów handlowych w formie zał. nr 3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301997502
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Liczba punktów handlowych na terenie miejscowości wskazanych przez Zamawiającego, w których będzie można realizować bony towarowe
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prokuratura.koszalin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach