Przetargi.pl
dostawa bonów towarowych

Sąd Apelacyjny w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 28/29
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3238547 , fax. 058 3238588
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Apelacyjny w Gdańsku
  ul. Nowe Ogrody 28/29 28/29
  80-803 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3238547, fax. 058 3238588
  REGON: 00286135000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdansk.sa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa bonów towarowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa do siedziby zamawiającego bonów towarowych w formie papierowej o nominałach: - 100 zł (sto złotych) w ilości 944 sztuk - 50 zł (pięćdziesiąt złotych) w ilości 674 sztuk - 20 zł (dwadzieścia złotych) w ilości 41 sztuk - 10 zł ( dziesięć złotych) w ilości 41 sztuk Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o ok. 3%.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301997502
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość punktów umożliwiających realizację bonów
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdansk.sa.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach