Przetargi.pl
Dostawa autobusu w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu

Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie ogłasza przetarg

 • Adres: 96-320 Mszczonów, Grójecka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 46 857 13 22
 • Data zamieszczenia: 2020-11-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie
  Grójecka 45
  96-320 Mszczonów, woj. mazowieckie
  tel. 46 857 13 22
  REGON: 36593178000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://cuwmszczonow.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa autobusu w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny 1 (jednej) sztuki nowego autobusu dla Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie z opcją wykupu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest załączniku nr 6 do SIWZ – Istotne Postanowienia do Umowy oraz w załączniku nr 7 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Obowiązującym wynagrodzeniem dla wykonawcy będzie wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z art. 632 KC.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66114000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w załączniku nr 2 do SIWZ. 4.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o których mowa w rozdz. VIII ust 1 SIWZ. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie – załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie – załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, ma złożyć wykonawca potwierdzający odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym ten wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach