Przetargi.pl
Dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Dobiegniew

Gmina Dobiegniew ogłasza przetarg

 • Adres: 66-520 Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7611001 , fax. 095 7611041
 • Data zamieszczenia: 2010-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobiegniew
  ul. Dembowskiego 2 2
  66-520 Dobiegniew, woj. lubuskie
  tel. 095 7611001, fax. 095 7611041
  REGON: 00052874100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobiegniew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Dobiegniew
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu fabrycznie nowego do przewozu 15 osób (14 pasażerów w tym jeden na wózku inwalidzkim + kierowca). Samochód powinien być przystosowany do przewozu 14 osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim (opcja). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 340000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. 3. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Zamawiający oceni spełnienie warunków w zależności od złożonych dokumentów na zasadzie (spełnia) - (nie spełnia).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWIZ. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, wg załącznika nr 2 do oferty, Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1. Na potwierdzenie, że oferowana dostawa przedmiotu zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca winien załączyć do oferty następujące dokumenty: Opis zabudowy wraz ze schematem rozmieszczenia foteli i wózka inwalidzkiego. Certyfikaty na zastosowane materiały i wyposażenie, w tym do przewozu osób niepełnosprawnych. Certyfikaty na pasy bezpieczeństwa. Oświadczenie o zobowiązaniu się do dostarczenia, przy odbiorze przedmiotu umowy, dokumentu z badania technicznego potwierdzającego przystosowanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Oświadczenie o zobowiązaniu się do dostarczenia, przy odbiorze przedmiotu umowy, dokumentu stwierdzającego iż oferowany przez Wykonawcę pojazd posiada homologację Ministerstwa Infrastruktury. 2. W celu potwierdzenia opisanego przez Zmawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda: wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz załączeniem dokumentów od poprzednich zamawiających potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie - załącznik nr 3, Podwykonawstwo - załącznik nr 4, Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia (jeśli dotyczy) - załącznik nr 5, 3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia [konsorcja / spółki cywilne] muszą załączyć do oferty, każdy niezależnie, następujące dokumenty: a)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b)oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, c) dane dotyczące pomiotów występujących wspólnie [konsorcjum/spółki cywilne] -jeśli dotyczy, 4.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dobiegniew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach