Przetargi.pl
Dostawa asortymentu sterylizującego

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20049 Lublin, Al. Racławickie
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 261 183 203 , fax. 261 183 203
 • Data zamieszczenia: 2018-12-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
  Al. Racławickie 23
  20049 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 261 183 203, fax. 261 183 203
  REGON: 43102223200011
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.1wszk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa asortymentu sterylizującego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa asortymentu sterylizującego” zgodnie z ofertą cenową i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki Nr 2.1-2.4 do SIWZ (formularze cenowe). ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE ASORTYMENT WYSZCZEGÓLNIONY W 4 ZADANIACH, TJ.: Zadanie nr 1 - Papier, Zadanie nr 2 - Rękawy, Zadanie nr 3 - Asortyment sterylizujący, Zadanie nr 4 - Torebki do narzędzi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA: 1) wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wskazane rozdziale VII pkt.: 1 niniejszej SIWZ wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ 2) wypełniony i podpisany Formularz oferty Wykonawcy zawierającym co najmniej dane określone przez Zamawiającego w opracowanym wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 3) formularz cenowy, według kosztów dostawy przedmiotu zamówienia, określonego w załącznikach nr 2.1-2.4 do SIWZ. 4) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy. Udzielone pełnomocnictwo musi upoważniać do działania w imieniu Wykonawcy, a treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony w przypadku, gdy jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymogami obowiązującego prawa; pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym jest składane wraz z tłumaczeniem na język polski WYKONAWCA W TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT O KTÓREJ MOWAW ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy – wzór załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Warunek ten powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach