Przetargi.pl
DOSTAWA ARTYKUŁÓWSPOŻYWCZYCH - PAKIET II

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych ogłasza przetarg

 • Adres: 41902 Bytom, ul. Dworcowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 814 123 , fax. 322 814 123
 • Data zamieszczenia: 2019-02-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
  ul. Dworcowa 7
  41902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 322 814 123, fax. 322 814 123
  REGON: 27783694000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dpsdladoroslych.bytom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ARTYKUŁÓWSPOŻYWCZYCH - PAKIET II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu pakiet I. 2 Pakiet II obowiązuje na dostawy nie wcześniej jak od 01.03.2019 r. do 22.03.2019 r. lub do wyczerpania kwoty na którą zostanie zawarta umowa. 3 Zamówienie składa się z pięciu (5) Części: 3.1 Część I – artykuły spożywcze 3.2 Część II – produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 3.3 Część III – produkty mleczarskie 3.4 Część IV – warzywa i owoce 4 Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia: 1) każdy produkt wytwarzany będzie zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywienia i żywności oraz rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie, 2) każdy produkt realizowany będzie zgodnie z normami jakościowymi GHP, GMP lub systemem HACCP, 3) każdy dostarczony produkt winien być I klasy, zgodny z Polską Normą lub Normą Europejską, 4) na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub Normami Europejskimi itp. 5 Wykonawca może zaproponować złożenie oferty równoważnej (produkt równoważny). W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia użyto nazwy wskazującej na producenta danego towaru rozumie się przez to produkt przykładowy, a Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej (produkt równoważny) o innej nazwie/marce pod warunkiem, że posiadać one będą te same walory smakowe i właściwości, co produkty podane przykładowo. W takim przypadku należy zaznaczyć jakiego produktu dotyczy oferta równoważna i podać nazwę lub markę oferowanego produktu równoważnego. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadające te same walory (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 4a – 4d do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty (załącznik nr 1) wraz z formularzem cenowym (odpowiednio załączniki 4a ÷ 4d w zależności od części na która składana jest oferta); UWAGA: Wykonawca składający ofertę na daną część zobowiązany jest zaoferować wszystkie produkty objęte niniejszą częścią w ilościach wymaganych przez Zamawiającego, pominięcie, usunięcie lub przekreślenie produktu może stanowić o niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i być podstawą do odrzucenia oferty. oraz jeżeli dotyczy: 2) oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 5 do SIWZ 3) pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy, jeżeli do reprezentowania wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 4) dokument potwierdzającego ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy do przetargu przystępują wykonawcy działający wspólnie – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 5) informacja, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach