Przetargi.pl
"Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej SP43 w Lublinie w roku szkolnym 2022-2023"

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO ogłasza przetarg

 • Adres: 20-861 Lublin, ul. Józefa Śliwińskiego 5
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 741-13-05
 • Data zamieszczenia: 2022-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO
  ul. Józefa Śliwińskiego 5
  20-861 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 741-13-05
  REGON: 001216104
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp43.lublin.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej SP43 w Lublinie w roku szkolnym 2022-2023"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa mięsa i wędlin oraz drobiuDostawa warzyw i owoców oraz jajDostawa mrożonekDostawa artykułów spożywczychDostawa nabiałuDostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskichDostawa wyrobów garmażeryjnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:1. W zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa szczególnego warunku w tym zakresie.2. W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa szczególnego warunku w tym zakresie.3. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa szczególnego warunku w tym zakresie.4. W zakresie zdolności technicznych i zawodowych: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech dostaw odpowiadających swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach