Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych, do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Komarowie-Osadzie 2022-2023

GMINA KOMARÓW-OSADA ogłasza przetarg

 • Adres: 22-435 Komarów-Osada, ul. Rynek 15
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 615 31 02 , fax. 84 615 31 85
 • Data zamieszczenia: 2022-08-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA KOMARÓW-OSADA
  ul. Rynek 15
  22-435 Komarów-Osada, woj. lubelskie
  tel. 84 615 31 02, fax. 84 615 31 85
  REGON: 950368500
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.komarow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych, do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Komarowie-Osadzie 2022-2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa artykułów żywnościowych, do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Komarowie-Osadzie 2022-2023 - opis w załączniku 5a - mięso i wędliny.Dostawa artykułów żywnościowych, do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Komarowie-Osadzie 2022-2023 - opis w załączniku 5b - różne produkty spożywczeDostawa artykułów żywnościowych, do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Komarowie-Osadzie 2022-2023 - opis w załączniku 5c - mrożonki.Dostawa artykułów żywnościowych, do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Komarowie-Osadzie 2022-2023 - opis w załączniku 5d - nabiałDostawa artykułów żywnościowych, do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Komarowie-Osadzie 2022-2023 - opis w załączniku 5e - pieczywoDostawa artykułów żywnościowych, do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Komarowie-Osadzie 2022-2023 - opis w załączniku 5f - warzywa i owoce
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł;4) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowejZamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-25

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach