Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych dla Miejskiego Przedszkola nr 2 w Piekarach Śląskich

Miejskie Przedszkole Nr 2 ogłasza przetarg

 • Adres: 41-943 Piekary Śląskie, ul. Cicha 38
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 287 23 88
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedszkole Nr 2
  ul. Cicha 38 38
  41-943 Piekary Śląskie, woj. śląskie
  tel. 32 287 23 88
  REGON: 27200211700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedszkole2.piekaryslaskie.bip.net.p
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Gminna Jednostka Samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych dla Miejskiego Przedszkola nr 2 w Piekarach Śląskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CPV- dla poszczególnych asortymentów Kod CPV 15000000-8 Nazwa: Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne; Kod CPV - 15200000-0 Nazwa: ryby przetworzone i konserwowane; Kod CPV - 15300000-1 Nazwa: owoce, warzywa i podobne produkty; Kod CPV - 03200000-3 Nazwa: zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy Kod CPV- 15800000-6 Nazwa: różne produkty spożywcze; Kod CPV- 15400000-2 Nazwa: oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne; Kod CPV- 15600000-4 Nazwa: produkty przemiału ziarna skrobi i produktów skrobiowych; Kod CPV- 03142500-3 Nazwa: jaja; Kod CPV- 15500000-3 Nazwa: produkty mleczarskie; Kod CPV- 15511000-3 Nazwa: mleko; Kod CPV - 15981000-8 Nazwa: wody mineralne; Kod CPV- 15810000-9 Nazwa: pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie; Kod CPV- 15100000-9 Nazwa: produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna ( zgodna z zapotrzebowaniami Zamawiającego ) dostawa artykułów żywnościowych ( zwanych dalej produktami ) dla Miejskiego Przedszkola nr 2 w Piekarach Śląskich w następujących asortymentach: - ryby przetworzone i konserwowane; - owoce i warzywa; - oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne; - produkty mleczarskie; - jaja; - produkty przemiału ziarna skrobi i produktów skrobiowych; - artykuły ogólnospożywcze; - pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie. - produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne Wyspecyfikowane produkty wraz z jednostką miary i ilościami zawiera formularz cenowy będący załącznikiem nr 4 do SIWZ. Dostarczone produkty powinny spełniać następujące warunki: 1.warzywa i owoce powinny być świeże, bez oznak zepsucia i pleśni w szczególności: jabłka: soczyste, słodkie , twarde banany: żółte, twarde, mandarynki: słodkie, bezpestkowe, skórę łatwo się obiera, dla pozycji, gdzie jednostką miary jest pęczek uznaje się bukiet o masie 0,25 kg 2. mięso - powinno mieć powierzchnię suchą, matową, barwę bladoróżową do czerwonej, konsystencja elastyczna, jędrną 3. produkty muszą mieć ważny termin spożycia, 4. bezpośrednio po odbiorze towaru nastąpi potwierdzenie zgodności zamawianego asortymentu ze złożonym zamówieniem; 5. w przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowy, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia reklamacji; 6. częstotliwość dostaw 2 razy w tygodniu, częstotliwość dostaw pieczywa - codziennie w dni robocze; 7. termin realizacji dostawy od daty zgłoszenia 24 godziny 8. warunki transportu (zgodne z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia - t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 136, poz. 914) 9. oznakowanie produktu zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie oznakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007 r. nr 137, poz. 966); zgodnie z przepisami tego rozporządzenia oznakowanie musi zawierać co najmniej: nazwę, pod którą środek jest wprowadzony do obrotu; wykaz i ilość składników lub kategorii składników; zawartość netto w opakowaniu; datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia; warunki przechowywania; firmę i adres producenta lub przedsiębiorcy paczkującego środek spożywczy; nazwę i adres producenta. 10. w przypadku dostaw produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych: - wykonawca musi posiadać decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącej możliwości produkcji lub obrotu danym produktem spożywczym będącym przedmiotem zamówienia; - wykonawca musi posiadać dokument potwierdzający stosowanie systemu HACCP (certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą lub zaświadczenie Państwowego Lekarza Weterynarii); - warunki transportu muszą być zgodne z zasadami GMP GHP ( GMP jest to Dobra Praktyka Produkcyjna obejmująca działania mające na celu, aby produkcja żywności oraz wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywała się w sposób zapewniający bezpieczeństwo żywności, zgodnie z jej przeznaczeniem, GHP Dobra Praktyka Higieniczna obejmuje działania związane z warunkami i środkami podejmowanymi celem zapewnienia produkcji bezpiecznej żywności na wszystkich etapach produkcji); - dostawy mięsa powinny odbywać się w zamkniętych opakowaniach lub pojemnikach plastikowych z pokrywami, posiadającymi stosowne atesty, pojemnikach plombowanych lub metkowanych, czystych, nieuszkodzonych; - przy każdej dostawie dostawca ma obowiązek przedstawić Handlowy dokument identyfikacyjny zgodnie z ustawą o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. Z 2006 r. nr 17, poz. 127) oraz rozporządzeniem WE 853 2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r., ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.Urz. UE L139 z 30 kwietnia 2004 r.) Dostawa produktów odbywać się będzie według uznania Zamawiającego w terminie do godziny 7:00 następnego dnia po dniu złożenia przez niego zamówienia (telefonicznie, drogą faksową lub elektroniczną - e-mail) określającego rodzaj oraz ilość produktów. Miejscem dostawy zamówionych produktów jest siedziba Zamawiającego. Produkty dostarczane będą przez Wykonawcę własnym staraniem, na jego koszt oraz ryzyko. Dostawa produktów obejmuje również ich rozładunek i wniesienie do miejsc wskazanych przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. Dostawy winny się odbywać w odpowiednio przystosowanych czystych pojemnikach (opakowaniach) stanowiących własność Wykonawcy i spełniających wymagania przewidziane do przechowywania i przewożenia żywności. Wykonawca dostarczy produkty środkami transportu spełniającymi odpowiednie wymogi sanitarno -higieniczne. Dostarczone produkty muszą spełniać wymagania jakościowe wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz właściwych dla przedmiotu zamówienia norm. Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie zasad systemu HACCP oraz za zapewnienie właściwej jakości zdrowej żywności i materiałów, wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Dostawy produktów nie będą odbywać się w czasie przerw w zajęciach przedszkolnych mających miejsce w okresie obowiązywania umowy, tj. ferii, wakacji - z wyjątkiem organizowania przez przedszkole dyżurów, przerw świątecznych wynikających z organizacji roku szkolnego zgodnie z przepisami prawa oraz w przypadku odwołania zajęć przez dyrektora placówki, z powodu klęsk żywiołowych lub decyzji administracyjnych dotyczących zamknięcia kuchni wydanych przez uprawnione do tego organy administracyjne. Ponadto rozruch nastąpi od pierwszego dnia po upływie przerwy lub dnia rozpoczęcia roku szkolnego. UWAGA!!! Zamawiający zastrzega, iż ilość poszczególnych artykułów wymienionych w załączniku do oferty może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, ze względu na brak możliwości podania dokładnej ilości osób żywionych na dzień wszczęcia postępowania. Niewykorzystane ilości produktów danego rodzaju powodujące niewykorzystanie w pełni środków finansowych umożliwią Zamawiającemu zakup innych produktów zawartych w formularzu cenowym do wysokości posiadanych środków. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotowego i ilościowego zamówień, a tym samym do niewykorzystania w całości zamówionych produktów. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu zamówienia mniejszej ilości produktów niż określona w formularzu cenowym. Wykonawca będzie realizował zamówienie po cenach jednostkowych zawartych w ofercie na podstawie ilości faktycznie zrealizowanych dostaw - Formularz cenowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Pzp jeżeli w przedmiocie zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych na cały asortyment stanowiący przedmiot zamówienia, tj. produktów innych producentów niż wymienione w dokumentach z zastrzeżeniem, aby każdy artykuł spożywczy był o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych, walorach smakowych, estetycznych, zachowaniu się podczas obróbki gastronomicznej jak wymienione w Załączniku nr 4 do SIWZ. W takim przypadku należy zaznaczyć, jakiego produktu dotyczy oferta równoważna. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia, które zostały określone w Formularzu cenowym - Załączniku nr 4 do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy), należy uznać za minimalne. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie niniejsze składa się z następujących części: Część I - dostawa artykułów żywnościowych w asortymencie stanowiącym: ryby przetworzone i konserwowane. Część II - dostawa artykułów żywnościowych w asortymencie stanowiącym: owoce i warzywa; Część III - dostawa artykułów żywnościowych w asortymencie stanowiącym: pozostałe artykuły żywnościowe; Część IV - dostawa artykułów żywnościowych w asortymencie stanowiącym: pieczywo i wyroby ciastkarskie; Część V - dostawa artykułów żywnościowych w asortymencie stanowiącym: mięso i wyroby mięsne; Część VI - dostawa artykułów żywnościowych w asortymencie stanowiącym: mleko i produkty mleczarskie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przedszkole2.piekaryslaskie.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach