Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantów
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 521 442 , fax. 413 521 442
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Partyzantów 12
  28-500 Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 521 442, fax. 413 521 442
  REGON: 30236200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zoz.kazimierzawielka.com/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych zgodnie z opisem zawartym w załączniku Nr 6 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Opis ilościowy należy uzupełnić. Szczegółowy asortyment, zakres i wielkość poszczególnych części zamówienia, oraz wymagania dotyczące realizacji dostaw zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia części stanowiącym Załącznik nr 6do SIWZ. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu innych artykułów spożywczych nie wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia(np. dla osób chorych lub z innymi dietami) po cenach wynikających z ogólnie dostępnego cennika Wykonawcy na dzień złożenia zamówienia przez Zamawiającego do limitu posiadanych środków finansowych. Podane ilości towaru są wielkościami szacunkowymi, na etapie postępowania służą wyłącznie do obliczenia ceny oferty. Zamawiający nie będzie zobowiązany do zakupu pełnego asortymentu w podanych ilościach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03222000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowy warunek udziału w Postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną