Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych ogłasza przetarg

 • Adres: 18200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1000-lecia
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-86 275 22 35 , fax. 0-86 275 22 35
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
  ul. 1000-lecia 15
  18200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie
  tel. 0-86 275 22 35, fax. 0-86 275 22 35
  REGON: 45120496300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.cojp.st.wysmaz.wrotapodlasia.pl/; http://www.jagiellonczyk.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem ul. 1000 Lecia 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie dokonywana przez wykonawcę w zależności od asortymentu – Załącznik nr 1 do SIWZ, według określonych godzin i terminów dostaw: • Tabela A ( Warzywa i owoce ) – codziennie w godzinach od 7:00 do 7:30 • Tabela B ( Mięso i przetwory mięsne) - codziennie w godzinach od 7:00 do 7:30 • Tabela C ( Mrożonki i ryby) – codziennie w godzinach od 7:00 do 7:30 • Tabela D ( Nabiał ) –codziennie w godzinach od 7:00 do 7:30 • Tabela E ( Pieczywo ) - codziennie w godzinach od 7:00 do 7:30 • Tabela F ( Przetwory mączne, przyprawy i inne) – codziennie w godzinach od 7:00 do 7:30 2. Artykuły spożywcze będą dostarczane w ilości zgodnej z zamówieniami częściowymi składanymi przez osoby upoważnione, telefonicznie bądź pisemnie najpóźniej do godz.1400 dnia poprzedzającego dostawę wg cen określonych w szczegółowym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 SIWZ. Artykuły spożywcze będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymogi określone przez Polskie Normy. 3. Świadczenie opisanych wyżej dostaw wymagane jest dla następującej lokalizacji Zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1000 Lecia 15. 4. W związku ze zmianą jadłospisu zamawiający może zmienić termin i godzinę dostawy towaru. 5. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust 4 ustawy Pzp dopuszcza wprowadzenie rozwiązań równoważnych. 6. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych wykazanych w tabelach w poszczególnych grupach - załącznik nr 1 do SIWZ. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach