Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej z podziałem na części

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 12-230 Biała Piska, ul. Moniuszki 7
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 4239945 , fax. 087 4239945
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej
  ul. Moniuszki 7 7
  12-230 Biała Piska, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 4239945, fax. 087 4239945
  REGON: 51088501500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gimbialla.biz
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej z podziałem na części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej z podziałem na 8 części
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gimbialla.biz
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach