Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych do SPZOZ w Parczewie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-200 Parczew, Kościelna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833552113 , fax. 833552113
 • Data zamieszczenia: 2018-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Kościelna 136
  21-200 Parczew, woj. lubelskie
  tel. 833552113, fax. 833552113
  REGON: 000306489
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozparczew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych do SPZOZ w Parczewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie, w podziale na zadania, w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo na załączonych formularzach cenowych - Zadania od nr 1 do 7 tj.: Zadanie Nr 1 - Drób świeży; Zadanie nr 2 – Jaja kurze; Zadanie nr 3 – Mięso i wędliny; Zadanie nr 4 – Nabiał; Zadanie nr 5 – Pieczywo; Zadanie nr 6 – Artykuły spożywcze różne; Zadanie nr 7 – Ryby, warzywa mrożone. Jeśli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji stanowiącej załącznik do SIWZ, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wstępne wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ; 3) wypełniony formularz cenowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ; 4) Oświadczenie o grupie kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach