Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce, ul. Słoneczna 31, w podziale na 4 zadania.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 55-050 Sobótka, ul. Słoneczna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 733 45 41, , fax. 71 711-77-81
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
  ul. Słoneczna 31
  55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie
  tel. 71 733 45 41, , fax. 71 711-77-81
  REGON: 23045000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://mow.sobotka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce, ul. Słoneczna 31, w podziale na 4 zadania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem artykułów spożywczych do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce, ul. Słoneczna 31, 55-050 Sobótka w 2020 r. w podziale na 4 zadania: Zadanie 1 – Dostawa artykułów spożywczych Zadanie 2 – Dostawa warzyw i owoców Zadanie 3 – Dostawa pieczywa Zadanie 4 – Dostawa mięsa i wędlin Miejsce realizacji zamówienia Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Zamawiającego tj. budynek Ośrodka Wychowawczego w Sobótce, ul. Słoneczna 31, 55-050 Sobótka. Zakres przedmiotu zamówienia Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie, na zgłoszenie Zamawiającego przez cały okres trwania umowy w godzinach od 6:00 do 8:30 odpowiednio: 1) Dla zadania 3 – codziennie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych, 2) Dla zadania 4 – dwa razy w tygodniu tj. we wtorki i piątki – z wyjątkiem dni ustawowo wolnych, 3) Dla Zadania 1 i Zadania 2 – 1 raz w tygodniu we wtorki – z wyjątkiem dni ustawowo wolnych, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Dostawy będą realizowane transportem Wykonawcy na jego własny koszt i odpowiedzialność. Zakres ilościowy oraz asortyment został szczegółowo określony w Kosztorysie Ofertowym stanowiącym Załącznik 2.1. do SIWZ i/lub Załącznik 2.2. do SIWZ i/lub Załącznik 2.3. do SIWZ i/lub Załącznik 2.4. do SIWZ, dla każdego z zadań oddzielnie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości tj. zmniejszenia i/lub zwiększenia ilościowego zakresu asortymentu w poszczególnych zadaniach, w trakcie realizacji umowy, z przyczyn niezależnych i nieprzewidzianych, za co nie ponosi odpowiedzialności. Podane ilości są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od faktycznych potrzeb. Zmiana nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia za realizację zamówienia. Zmiana możliwa do wysokości wartości umowy danego zadania. Każdorazowa wielkość partii dostawy uzgadniana będzie telefonicznie, za pomocą faxu lub poczty elektronicznej w terminie umożliwiającym Wykonawcy sprawne i terminowe zrealizowanie zamówienia. W zamówieniach tych Zamawiający będzie określał dokładną ilość i rodzaj zamawianego asortymentu na podstawie Kosztorysu ofertowego Wykonawcy dla każdego z zadań osobno. W odniesieniu do asortymentu zamówienia z Zadania 1 i/lub Zadania 2 i/lub Zadania 3 i/lub Zadania 4 Zamawiający będzie składał zamówienia z jednodniowym wyprzedzeniem w godz. 08:00 – 13:00. Dostawa, dla Zadania 1 i/lub Zadania 2 i/lub Zadania 4 będzie miała miejsce do godz. 8:30 w dniu następnym, a dla Zadania 3 do godz. 6:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający wymaga należytej staranności przy realizacji przedmiotu zamówienia dla Zadania 2, tj.: dostarczane warzywa i owoce muszą być świeże, niezwiędnięte, twarde, bez śladów zepsucia i pleśni, jednolite pod względem wielkości. Wymagania stawiane dla dostarczanych artykułów: 1) Wygląd, tekstura i konsystencja: charakterystyczne dla rodzaju i stopnia rozdrobnienia, konsystencja sypka, bez grudek, niezlepiająca się przy ucisku, bez zbryleń, delikatna; 2) Smak: charakterystyczny dla rodzaju surowca, bez obcych posmaków; 3) Zapach: charakterystyczny dla rodzaju surowca, bez obcych zapachów; 4) Właściwości fizykochemiczne i biologiczne: brak zanieczyszczeń fizycznych, biologicznych, oznak i pozostałości szkodników, pleśni oraz bakterii chorobotwórczych; 5) Opakowanie: torebki odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, obecności szkodników, całe, szczelne. 6) Wszystkie produkty muszą posiadać niezbędne dokumenty dotyczące badań i dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty i atesty wymagane stosownymi przepisami i normami. 7) Wykonawca będzie dostarczał zamówione artykuły i produkty spożywcze spełniające wymogi określone przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. 2006 nr 171 poz. 1225) o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz aktów wykonawczych do niej. 8) Dostarczane produkty nie mogą przekraczać daty ważności do spożycia, powinny być dostarczane w ich początkowym okresie gwarancji. 9) Wykonawca będzie dostarczał artykuły żywnościowe własnymi środkami transportu spełniającymi obowiązujące w dniu realizacji wymogi prawne i na własny koszt. 10) Wykonawca powinien zachować odpowiednie warunki transportu i przechowywania dostarczanego towaru. 11) Wykonawca użyczy nieodpłatnie ewentualnie potrzebnych pojemników przy każdorazowej dostawie towaru do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce na okres do następnej dostawy. 12) Określona ilość artykułów spożywczych jest ilością szacunkową, zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej i/lub większej ilości produktów, w danej grupie asortymentowej jednak nie większej niż wartość zawartej umowy między stronami. Nie może to stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez wykonawcę co do ilości artykułów faktycznie zakupionych przez zamawiającego podczas realizacji umowy. 13) W przypadku, gdy w opisie w jakiejkolwiek zadaniu Zamawiający użył nazwy własnej dla określenia walorów smakowych produktów, Zamawiający dopuszcza produkty o walorach smakowych równoważnych tj. takich samych lub zbliżonych. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia; 2) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy; 3) ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy; 4) określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia; 5) zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia; 6) zamówienie obejmuje dostarczenie produktów wymienionych w poszczególnych zadaniach na koszt Wykonawcy w terminach i ilościach określonych przez Zamawiającego; 7) wykonawca będzie dostarczał artykuły spożywcze będące przedmiotem zamówienia sukcesywnie, zgodnie ze składanymi zamówieniami; 8) zamawiający nie gwarantuje Wykonawcy, że złoży zamówienie sumaryczne (w pełnym wymiarze), jest to uzależnione od zapotrzebowania, jakie będzie istniało w okresie realizacji umowy. 9) każdy artykuł spożywczy musi posiadać fabryczne jednostkowe opakowanie; 10) wykonawca zapewni, że dostarczone artykuły spożywcze będą należytej jakości oraz że będą dostarczone w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu. 11) zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych na cały asortyment stanowiący przedmiot zamówienia, tj. produktów innych producentów niż wymienione w Kosztorysach ofertowych z zastrzeżeniem, by ich minimalne parametry jakościowe nie były gorsze niż parametry i cechy wskazanych produktów; 12) produkty żywnościowe będące przedmiotem zamówienia muszą odpowiadać wszelkim normom i standardom dopuszczającym je do sprzedaży i spożycia, w przypadku mięsa i przetworów świeżych, nie mrożonych wymagane jest dopuszczenie ich do spożycia przez lekarza weterynarii; 13) transport, opakowania oraz produkty muszą spełniać wymogi HACCP; 14) wykonawca w Kosztorysie ofertowym dla każdego zadania poda ceny jednostkowe netto na poszczególne produkty żywnościowe oraz łączną wartość netto podatek VAT, wartość VAT i cenę brutto zamówienia dla każdego z zadań oddzielnie, w zależności na które zadanie złoży ofertę; 15) rozliczenie z tytułu dostarczanych produktów żywnościowych będzie następować na podstawie faktur VAT, wystawianych przez Wykonawcę za okres 1 miesiąca za faktycznie zrealizowane dostawy; Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: 1) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia, uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 2) Wykonawca po podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu numery telefonów kontaktowych i faksów osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia oraz dokonywać będzie na bieżąco ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę: 1) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, ponieważ wykonywane przez osoby czynności w zakresie realizacji zamówienia, nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) 2) Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie aspektów gospodarczych, środowiskowych, społecznych, związanych z innowacyjnością lub zatrudnieniem osób bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych lub innych o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach